Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Prodávající, Lenka Maruniaková, sídlem Přadlácká 915/18, Brno 602 00, IČO 08359768, e -mail info@prismbrainmapping.cz, telefonní číslo 737 290 540, provozovatel webové stránky www.prismbrainmapping.cz (dále jen „Prodávající”) upravuje těmito Obchodními podmínkami poskytnutí produktu „Akreditace PRISM“ Zákazníkům.
  2. Prodávající je distributorem produktu „Akreditace PRISM“, který je detailně popsán zde a zde (dále jen „Produkt“).
  3. Produkt je provozován společností PRISM Brain Mapping International Ltd sídlem 3 Boyne Park, Tunbridge Wells, Kent, England (dále jen „Provozovatel“) a jeho poskytnutí se řídí obchodním podmínkami Provozovatele, které jsou dostupné zde (dále jen „ Podmínky prozovovatele“). Podmínky provozovatele včetně jejich příloh jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  4. Zákazníkem je každá osoba, které je poskytován Produkt Prodávajícím na základě objednávky učiněné na výše uvedených webových stránkách Prodávajícího.
 2. POSKYTNUTÍ PRODUKTU
  1. Prodávající zpřístupní Zákazníkovi Produkt provozovaný Provozovatelem ve výše popsaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu a bezodkladně po uhrazení ceny Produktu Zákazníkem.
  2. Produkt bude Zákazníkovi k dispozici po dobu minimálně 180 dní od okamžiku zpřístupnění (dále jen „Doba poskytování produktu“).
  3. Produkt je poskytován v anglickém jazyce.
 3. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ
  1. Prodávající spravuje osobní údaje Zákazníků pouze za účelem zpřístupnění Produktu v komunikaci s Provozovatelem a v souladu s Podmínkami zpracování osobních údajů.
  2. Osobní údaje Zákazníka jsou dále spravovány přímo Provozovatelem v souladu s Podmínkami Provozovatele.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Zákazník produkt objednává prostřednictvím webových stránek Prodávajícího. Dokončením objednávky se Zákazník zavazuje k platbě ceny za Produkt.
  2. Pro objednání zpoplatněných Služeb je Zákazník povinen provést následující kroky:
  3. Platbu lze provést bezhotovostně převodem na bankovní účet.
  4. Platba se provádí vždy před zpřístupněním Produktu.
  5. Cena za Produkt je na webových stránkách Prodávajícího konečná, včetně daní a poplatků.
  6. Pro každou objednávku vydá Prodávající prodejní doklad (účtenka) v souladu s objednávkou. Prodejní doklad je zaslán e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky.
 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Nastanou-li jakékoliv problémy se zpřístupněním Produktu, může se Zákazník vždy obrátit na Prodávajícího prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů. Během Doby poskytování Produktu Prodávající doporučuje hlásit případné technické nedostatky přímo Provozovateli na adrese support@prismbrainmapping.com. Zákazník je oprávněn vytknout vady pouze po Dobu poskytování Produktu.
  2. Prodávající Zákazníkovi odpovídá za to, že po Dobu poskytování Produktu je Produkt poskytován bez vad. Zákazník má v případě vadného plnění veškerá práva dle zákona, zejména právo na odstranění vady, přiměřenou slevu či odstoupení do smlouvy v případě významné vady. Vadně je Produkt poskytnut zejména, nemá-li obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu nebo neodpovídá požadavkům právních předpisů. Vadně je Produkt také poskytnut, nejsou-li k němu poskytnuty aktualizace potřebné pro uchování těchto vlastností.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Je-li Zákazníkem spotřebitel, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Pro odstoupení může Zákazník užít formulář, který je přílohou těchto podmínek.
  2. Zároveň je Zákazník důrazně upozorněn, že nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla smlouva s jeho souhlasem splněna před uplynutím lhůty. Započne-li Zákazník kurz před uplynutím lhůty pro odstoupení (tj. užije-li zpřístupněných údajů pro spuštění Produktu), souhlasí se splněním před uplynutím lhůty a vzdává se práva odstoupit od smlouvy.
 7. PROVOZOVATEL PRODUKTU
  1. Veškerá práva duševního vlastnictví k Produktu jsou právy vykonávanými Provozovatelem.
  2. Zákazník se ve vztahu k Provozovateli řídí Podmínkami Provozovatele.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. V případě sporu mezi Prodávajícím a Zákazníkem spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může Zákazník také využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Smlouva ve formě záznamu o objednávce a těchto Podmínek je po jejím uzavření archivována Prodávajícím a přístupná na vyžádání. Omyly při zadávání dat je možné vždy opravit prostřednictvím kontaktování Prodávajícího. Smlouva je uzavíraná v českém jazyce a anglickém jazyce v rozsahu Podmínek Provozovatele.
  3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 

 

 

 

Příloha 1 – Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy

Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy

Tento formulář musí být vyplněn zaslán na kontaktní údaje uvedené v záhlaví obchodních podmínek

– Já (*) tímto oznamuji odstoupení od smlouvy o poskytnutí produktu Akreditace PRISM

– Datum objednávky (*)/zpřístupnění Produktu (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele

– Adresa spotřebitele

– Podpis spotřebitele

– Datum

(*) Podle potřeby odstraňte.

Zpět do obchodu