Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
 2. Toto poučení o zpracování osobních údajů navazuje na OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODUKTU AKREDITACE PRISM (dále jen „Obchodní podmínky“) a užívá tam stanovené definice.
 3. Pro účely zpřístupnění Produktu Zákazníkovi, je Prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Zákazníkem (zejména kontaktní a fakturační údaje).
 4. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění závazku Prodávajícího dle Obchodních podmínek.
 5. Prodávající za účelem splnění jeho závazku vůči Zákazníkovi (vytvoření přístupových údajů do Produktu) předá osobní údaje Zákazníka Provozovateli. Provozovatelem je společnost PRISM Brain Mapping International Ltd sídlem 3 Boyne Park, Tunbridge Wells, Kent, England. Telefon +44 (0) 1892. Prodávající upozorňuje, že v rámci užívání Produktu Zákazník může souhlasit se zpracováním jeho údajů přímo Provozovatelem jako samostatným správcem.
 6. Prodávající tímto informuje Zákazníka o jeho souvisejících právech, kterými jsou
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu, resp. doplnění,
  3. právo na výmaz,
  4. právo na omezení zpracování,
  5. právo na přenositelnost údajů,
  6. právo vznést námitku,
  7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
 7. Veškeré údaje jsou uchovávány nejdéle po dobu 5 let z důvodu zákonných povinností při archivaci účetních dokladů a následně jsou vymazány.
Zpět do obchodu